Lịch sử điện toán đám mây

Để thảo luận các vấn đề xung quanh điện toán đám mây trước hết phải đặt nó trong một điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Điện toán đám mây là xu hướng quan trọng nhất trong nền công nghiệp công nghệ thông tin. Ngay cả những nhà phê bình lớn nhất dường như…